دانلود نرم افزار های Fun for Starters|movers and Flyers Presentation Plus

fun for starters,movers, flyers

نرم افزارهای ارائه درس fun for starters , movers and flyers  ابزاری جهت آموزش از طریق رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تختهای هوشمند و به صورت آنلاین است که تدریس آنلاین رابسیار ساده می سازد.

این نرم افزارها دربرگیرنده کتاب دانش آموز ، فایهلای صوتی ، ویدئویی ،کلید کتاب دانش اموز و کلید کتاب کار همچنین کتاب استاد و دیگر منابع آموزشی می باشد.

Fourth edition of the full-colour Cambridge English: Young Learners (YLE) preparation activities for all three levels of the test (Starters, Movers, Flyers) updated to reflect the new revised specifications which will be out in January 2018.

Presentation Plus is a complete planning and presentation tool for teachers. It includes Interactive Whiteboard software, complete course content, teacher resources, audio content and access to the Cambridge Learning Management System (CLMS), all on one easy-to-use platform. Fun for Starters,Movers and Flyers Presentation Plus provides the complete content of the Student’s Book, Teacher’s Book and Class Audio, pop-up answers for visual activities, photocopiable and pairwork activities, word list, progress tests, a full Cambridge English: Movers practice test, plus access to online activities via the Cambridge Learning Management System (CLMS).

Fun for Starters Presentation Plus(Windows & Mac)

Fun for Movers Presentation Plus(Windows & Mac)

Fun for Flyers Presentation Plus(Windows & Mac)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.