reading explorer

دانلود رایگان کتابهای تقویت درک مطلب Reading Explorer

این مجموعه در شش سطح و دربرگیرنده متون مبتنی بر محتوا می باشد کهجهت تقویت هر چه بهتر مهارت خواندن Reading و فراگیری بهتر واژگان Vocabulary از  فیلم های نشنال جئوگرافیک استفاده شده است.هر درس ، 2 متن Passage را بهمراه یک فیلم دربرمی گیرد که موضوعات داغ حال حاضر دنیا در حوزه های فرهنگی ، علوم ، اجتماعی ، سفر و ماجراجویی را در بر میگیرد.

Reading Explorer

Reading Explorer is a six-level content-based reading series featuring video from national Geographic Digital Media to help develop reading and vocabulary skills for all learners. Each unit of Reading Explorer contains two reading passages and an optional video activity. Reading passages cover a wide range of real-world topics related to culture, science, social studies, travel, and adventure.

  • ویرایش اول- First Edition

Reading Explorer Intro PDF Book

Reading Explorer 1 PDF Book

Reading Explorer 2 PDF Book

Reading Explorer 3 PDF Book

موجود نیست.

Reading Explorer  4 PDF Book

Reading Explorer 5  PDF Book

Reading Explorer 6 PDF Book

موجود نیست.

  • ویرایش دوم

Reading Explorer 1 Second Edition PDF Book

Reading Explorer 2 Second Edition PDF Book

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید