دانلود ویرایش دوم Life

life second edition

ویرایش دوم مجموعه آموزش زبان Life در شش سطح توسط انتشارات نشنال جئوگرافیک به چاپ رسیده است تا مهارت زبانی را در فراگیران ارتقاء دهد.

مطلب حاضر دربرگیرنده ویرایش امریکن این مجموعه می باشد.در مطالب قبلی نرم افزارهای ارائه درس Classroom Presentation Tools  این مجموعه برروی سایت قرار گرفته است.

National Geographic Learning brings the world to your classroom with Life, a six level integrated skills series that develops fluency in American English.
To encourage a generation of informed decision makers, Life prepares learners to think critically while teaching the English skills needed communicate effectively through:

* Information rich topics that naturally promote curiosity and challenge learners to understand the themes in English on a deeper level
* Developing the 21st century skills needed in a technology rich environment, like questioning authors’ intention and using visually literacy skills to infer meaning
* Explicit ‘Critical Thinking’ sections that take language learners from understanding, to evaluating, and finally to creating their own texts in English.

لازم به ذکر است این بسته دربرگیرنده لهجه American  می باشد.

  • ویرایش دوم Life

*****

PDF Icon  فایل نمونه 

این بسته دربرگیرنده موارد زیر است:

Life 1 Student Book

Life 1 Work Book

Life 1 Teacher Book

Life 1 Audio Files

Life 1 Video Files

Life 1 Resources

***

Life 2 Student Book

Life 2 Work Book

Life 2 Teacher Book

Life 2 Audio Files

Life 2 Video Files

Life 2 Resources

***

Life 3 Student Book

Life 3 Work Book

Life 3 Teacher Book

Life 3 Audio Files

Life 3 Video Files

Life 3 Resources

***

Life 4 Student Book

Life 4 Work Book

Life 4 Teacher Book

Life 4 Audio Files

Life 4 Video Files

Life 4 Resources

***

Life 5 Student Book

Life 5 Work Book

Life 5 Teacher Book

Life 5 Audio Files

Life 5 Video Files

Life 5 Resources

***

Life 6 Student Book

Life 6 Work Book

Life 6 Teacher Book

Life 6 Audio Files

Life 6 Video Files

Life 6 Resources

***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.