کتاب Learning Teaching: A Guidebook for English Language Teachers

کتاب Learning Teaching به شما کمک خواهد کرد که بتوانید موثر تر تدریس کنید و به دنبال این نیست که بگویید کدام روش صحیح و بهتر است.

زیرا پایه ایی علمی برای تجویز بهترین روش تدریس نمی باشد و روشهای تدریس با توجه به ویژگی های مختلف زبان اموزان و شاریط خاص متفاوت خواهد بود.اساتید تازه کار و مراکز آموزش زبان می توانند از این کتاب جهت فراگیری بهتر مفاهیم روشهای تدریس و فنون آن می باشد.

2000 تومان – اضافه به سبد