کتاب The Cambridge Handbook of English Historical Linguistics

این کتاب به تشریح زبانشناسی تاریخی زبان انگلیسی می پردازد. زبان شناسی تاریخی زیر شاخه زبانشناسی است که به روش شناسی و تاریخ شناسی زبان انگلیسی می پردازد.

رایگان – اضافه به سبد

The Cambridge Handbook of English Historical Linguistics

English historical linguistics is a subfield of linguistics which has developed theories and methods for exploring the history of the English language. This Handbook provides an account of state-of-the-art research on this history. It offers an in-depth survey of materials, methods, and language-theoretical models used to study the long diachrony of English.