دانلود ویرایش سوم Multiple Intelligence in the classroom

Multiple Intelligence in the classroom

نسخه الکترونیک کتاب Multiple Intelligence in the classroom

کتاب Multiple Intelligence توسط توماس آرمسترانگ به نگارش در آمده است و به تشریح نظریه هوشهای چندگانه ، نحوه تدریس ، ایجاد انگیزش و ارزشیابی در این بارهخ می پردازد. کتاب حاضر ، نسخه الکترونیک ویرایش سوم می باشد.

Multiple Intelligence in the classroom

In this expanded third edition of an ASCD best-seller, Thomas Armstrong updates you on multiple intelligences theory and its many applications to schools and classrooms. Included with the author’s proven strategies are two new chapters on how to address common criticisms of the MI model and the success of international applications of MI theory. Plus, updates throughout the book keep you on top of new MI resources, tools, and materials.

Multiple Intelligence in the classroom Book

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *