دانلود آزمون ساز Touchstone

این مطلب دربرگیرنده آزمون ساز Touchstone ویرایش اول (Touchstone Test Crafter )است.لازم به ذکر است ازانجایی که ویرایش دوم تفاوت چندانی با ویرایش اول نمی کند شما می توانید از این بسته برا یویرایش جدید نیز استفاده نمایید.

این بسته دربرگیرنده تست ساز مجزا از هر درس از تمامی کتابهای تاچ استون و همچنین تست ساز آزمون جمع بندی بهمراه فایل صوتی،کلید سوالات و پاسخنامه است.

فایل با نرم افزار Winrar  فشرده شده است.

دانلود آزمون ساز Touchstone

 

Touchstone TestCrafter is easy-to-use software that allows you to create, edit, and administer tests for all four levels of Touchstone. Using a test bank of over 2,000 questions that correspond to each level and unit of Touchstone, TestCrafter makes assessment simple.

Create Touchstone Instant Tests in less than a minute.

Make your own tests by choosing questions from the Touchstone test bank that assess Grammar, Vocabulary, Conversation Strategies, Listening, and Reading.

Edit existing questions or write your own and add them to the test bank.

Deliver tests in print or on-line format.

Version 1.0 Update Available An update for version 1.0 that allows teachers to administer tests online is now available.

Version 1.0 Update (Windows): Instructions

Version 1.0 Update (Mac): Instructions

Click here to download the User’s Guide.

Before you begin:

You will need to be able to install software on your computer to update TestCrafter. Please consult with your computer support department if you can’t install software on your computer.

You will need Adobe Reader to read the User’s Guide.

You will need a zip file utility. If your operating system does not already have one, download a trial version of WinZip or a trial version of StuffIt.

You must have the original TestCrafter installed on your computer for the updater to work. Do not uninstall the original TestCrafter prior to running the update. Be sure TestCrafter is not running before you start the update.

To update your copy of TestCrafter please follow these instructions.

Windows

۱a. Click on the link above labeled Version 1.0 Update (Windows) to save the file on your computer.

۱b. If clicking on the link does not save the file on your computer, right-click on the link and select “Save Target As…” or “Save Link As…” Choose where you would like to save the file and click “Save.”

۲٫ When downloading finishes, locate the file. It will be named TouchstoneTestCrafterUpdaterExtractor.zip. Double-click it. Follow the instructions of your zip file utility, or select “Extract All…”.from the File menu. Choose a location to save the uncompressed file, TouchstoneTestCrafterUpdaterExtractor.exe.

۳٫ Now double-click the TouchstoneTestCrafterUpdaterExtractor.exe icon. Follow the on-screen instructions to complete the update.

۴٫ Note that after you have installed the update, there may be two icons for the program on your desktop. Please use the icon that says Touchstone TestCrafter – Teacher to open the program. If you also see an icon that only says Touchstone TestCrafter, please delete it: it will not open the updated program.

۵٫ When you open TestCrafter again the update will take effect. The Print options screen will now include the Online Options.


Mac

۱a. Click on the link labeled Version 1.0 Update (Mac) to save the file on your computer.

۱b. If clicking on the link does not save the file on your computer, either (1) hold down the apple or control key and click on the link, or (2) click on the link and hold. A menu will appear. Click on “Download Linked File” and choose where you wish to save it.

۲٫ When downloading finishes, locate the file. It will be named TouchstoneTestCrafterUpdater.zip. Double-click it. Follow the instructions of your zip file utility. Choose a location to save the uncompressed file, Touchstone TestCrafter Updater.

۳٫ Now double-click the Touchstone TestCrafter Updater icon. Follow the on-screen instructions to complete the update.

۴٫ Note that after you have installed the update, there may be two icons for the program on your desktop. Please use the icon that says Touchstone TestCrafter – Teacher to open the program. If you also see an icon that only says Touchstone TestCrafter, please delete it: it will not open the updated program.

۵٫ When you open TestCrafter again the update will take effect. The Print options screen will now include the Online Options.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *