مجموعه آزمونهای جمع بندی English Adventure Starter A

مجموعه آزمونهای English Adventure Starter A

این آزمونها توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است و هر آزمون دربرگیرنده سه فایل : قابل ویرایش word و غیرقابل ویرایش PDF بهمراه فایل صوتی می باشد.هر آزمون توسط نرم افزار winrar فشرده شده است.

صفحاتی به عنوان نمونه برروی سایت قرار گرفته است.

English Adventure Starter A Exam Package

Each pack has three files: word, PDF and Audio file.These file are compressed by Winrar software.Some images are here as sample pages.

آزمون درس 1 تا 2اینگلیش ادونچر استارتر – English Adventure Starter A Unit 1 to 2

آزمون درس 1 تا 4 اینگلیش ادونچر استارتر – English Adventure Starter Unit 1 to 4

آزمون درس 5 تا 6 اینگلیش ادونچر استارتر – English Adventure Starter Unit 5 to 6

آزمون درس 5 تا 8 اینگلیش ادونچر استارتر – English Adventure Starter Unit 5 to 8

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید