دانلود کتاب Warm-Up Questions for ESL Students

100 Warm-Up Questions for ESL Students
کتاب Warm-Up Questions for ESL Students در برگیرنده 100 پرسش متشکل از موضوعات ساده و پیشرفته است. حداقل 3 تا 5 دقیقه جهت ارائه این سوالات کافی است.
There are 100 questions, they include easy and advanced topics. For most of the questions here, three to five minutes is recommended, plus another minute or two for the teacher to do a round-up. The questions here are suited to discussions in pairs or groups.

100 Warm-Up Questions for ESL Students

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *