مجموعه آزمونهای جمع بندی 1 American File

american file 1 second edition

آزمونهای موجود از ویرایش دوم امریکن فایل 1 و توسط گروه اَوَس طراحی شده است.هر آزمون دارای فایل قابل ویرایش سوالات word ، فایل PDF سوالات بهمراه فایل صوتی است.سعی شده است آزمونها براساس نکات آزمون سازی استاندارد طراحی شود و تنوع لازم جهت سبک های مختلفی فراگیری زبان آموزان در آن رعایت شود.در ادامه صفحاتی بعنوان نمونه بررروی سایت قرار گرفته است.

American File 1 Exam Package

This pack is designed by Avas Group according to the second edition of american file 1.Each exam is in PDF and Docx format along with Audio file for listening part.Some pages are here as sample.

آزمون امریکن فایل 1 درس 1 تا 2 – American File 1 Unit 1 to 2 Exam

آزمون امریکن فایل 1 درس 3 تا 4 – American File 1 Unit 3 to 4 Exam

آزمون امریکن فایل 1 درس 1 تا 4 – American File 1 Unit 1 to 4 Exam

آزمون امریکن فایل 1 درس 5 تا 6 – American File 1 Unit 5 to 6 Exam

آزمون امریکن فایل 1 درس 1 تا 6 – American File 1 Unit 1 to 6 Exam

آزمون امریکن فایل 1 درس 7 تا 8 – American File 1 Unit 7 to 8 Exam

آزمون امریکن فایل 1 درس 5 تا 8 – American File 1 Unit 5 to 8 Exam

آزمون امریکن فایل 1 درس 6 تا 9 – American File 1 Unit 6 to 9 Exam

100,000 ریال – اضافه به سبد

آزمون امریکن فایل 1 درس 9 تا 10 – American File 1 Unit 9 to 10 Exam

آزمون امریکن فایل 1 درس 7 تا 12 – American File 1 Unit 7 to 12 Exam

آزمون امریکن فایل 1 درس 9 تا 12 – American File 1 Unit 9 to 12 Exam

آزمون امریکن فایل 1 درس 11 تا 12 – American File 1 Unit 11 to 12 Exam

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *