دانلود نرم افزارهای Wider World Active Teach

Wider World

مجموعه آموزش زبان انگلیسی Wider World یکی از مجموعه های جذاب قرن 21 برای آموزش زبان انگلیسی است. این مجموعه برای زبان آموزان نوجوان تنظیم شده است.

مطلب حاضر دربرگیرنده نرم افزارهای Active Teach مجموعه آموزش زبان Wider World از انتشارات پیرسون می باشد.

Wider World reflects the way that today’s teens access information and entertainment: from the internet, using personal devices such as tablets, laptops and mobiles. The content and the style in which it is presented is designed to inspire and challenge teenagers.

By interacting with the content, rather than just practising, students acquire the language at a deeper cognitive level. Rather than just another subject on the curriculum, English becomes the tool through which they access a Wider World of knowledge, skills and experience.

Wider World Starter Active Teach

Wider World 1 Active Teach

Wider World 2 Active Teach

Wider World 3 Active Teach

Wider World 4 Active Teach

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *