دانلود ویرایش دوم Teaching and Researching Listening

Teaching and Researching Listening 2nd Edition

Teaching and Researching Listening Second Edition

Teaching and Researching Listening provides a focused, state-of-the-art treatment of the linguistic, psycholinguistic and pragmatic processes that are involved in oral language use, and shows how these processes influence listening in a range of practical contexts.

ویرایش دوم کتاب Teaching and Researching Listening به تشریح دقیق و جدید فرآیندهای  کاربردی ، زبان شناختی و روان شناختی  دخیل در کاربرد شفاهی زبان می پردازد.و نشان می دهد چگونه این فرایندها بر مهارت شنیدار در زمینه های عملی تاثیر می گذارد.

Through understanding the interaction between these processes, language educators and researchers can develop more robust research methods and more effective classroom language teaching approaches. In this fully revised and updated second edition, the book: examines a full range of teaching methods and research initiatives related to listening gives definitions of key concepts in neurolinguistics and psycholinguistics provides a clear agenda for implementing listening strategies and designing tests offers an abundance of resources for immediate use for teaching and research Featuring insightful quotes and concept boxes, chapter overviews and summaries to guide the reader, Teaching and Researching Listening will engage and inform teachers, teacher trainers and researchers investigating communicative language use.

Teaching and Researching Listening 2nd Edition PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *