دانلود کتاب Guidelines for the Assessment of English Language Learners

Guidelines for the Assessment of English Language Learners
The guidelines in this document are designed to be of use to test developers, testing program administrators, psychometricians, and educational agencies as they work to ensure that assessments are fair and valid for ELLs. These guidelines focus on large-scale content area assessments administered in the United States to students in grades K-12; however, many of the principles can be applied to other populations and other assessments.

دانلود رایگان دستور العمل ارزشیابی فراگیران زبان انگلیسی

دستورالعمل حاضر به منظور کمک به طراحان آزمون ، مدیران ارزشیابی ، روان سنجان و مراکز اموزشی طرح شده است تا تضمین کننده ارزیابی منصفانه و معنبر باشد.

Guidelines for the Assessment of English Language Learners PDF

Free Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.