دانلود تایم گاید Big English Starter Time Guide

همانطور که از عبارت تایم گاید Time Guide مشخص است، بعنوان نقشه راه در طی یک ترم زبانی در سطحی خاض معرفی می شود.توسط تایم گایدها Time Guides ، اساتید می دانند که در چه جلسه ایی،چه مبحثی را می بایست تدریس کنند .

با توجه به اینکه در اکثر موسسات و مراکز آموزش زبان، کتابهای بیگ انگلیش در طی سه ترم آموزش داده می شوند، تایم گایدهای حاضر نیز از درس 1 تا  3 و  4 تا 6 و 7 تا 9 تهیه شده اند.

Timeتایم گاید کتاب بیگ انگلیش  Time Guide Big English Starter در تعداد 20جلسه تنظیم شده که زمان آزمون فاینال و میانترم را نیز در برنامه گنجانده شده است.

طرح درس Big English Starter درس 1 تا 3 ـ Time Guide Big English Starter Unit 1 to 3

به زودی

طرح درس Big English Starter درس 4 تا 6 ـ Time Guide Big English Starter Unit 4 to 6

طرح درس Big English Starter درس 7 تا 9 ـ Time Guide Big English Starter Unit 7 to 9

به زودی

 

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید