دانلود تایم گاید Big English 1 Time Guide

همانطور که از عبارت تایم گاید Time Guide مشخص است، بعنوان نقشه راه در طی یک ترم زبانی در سطحی خاض معرفی می شود.توسط تایم گایدها Time Guides ، اساتید می دانند که در چه جلسه ایی،چه مبحثی را می بایست تدریس کنند .

با توجه به اینکه در اکثر موسسات و مراکز آموزش زبان، کتابهای بیگ انگلیش در طی سه ترم آموزش داده می شوند، تایم گایدهای حاضر نیز از درس 1 تا  3 و  4 تا 7 و 8 تا 9 تهیه شده اند.

Timeتایم گاید کتاب بیگ انگلیش  Time Guide Big English 1در تعداد 20جلسه تنظیم شده که زمان آزمون فاینال و میانترم را نیز در برنامه گنجانده شده است.

طرح درس Big English 1درس 1 تا 3 ـ Time Guide Big English 1 Unit 1 to 3

به زودی

طرح درس Big English 1درس 4 تا 7 ـ Time Guide Big English 1 Unit 4 to 7

طرح درس Big English 1 درس 8 تا 9 ـ Time Guide Big English 1 Unit 8 to 9

به زودی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.