دانلود ویرایش دوم کتابهای Strategic Reading

strategic-reading

ویرایش دوم کتابهای Strategic Reading در سه سطح جهت بهبود مهارت خواندن ، ساخت وازگان و تفکر انتقادی است.مجموعه حاضر در 16 درس با موضوعات درگیرکننده و جذاب تهیه شده است تا زبان اموزان بتوانند پلی بین متون و تجارب خود داشته باشند.

Strategic Reading is a three-level series designed to develop reading, vocabulary-building, and critical-thinking skills. The Student’s Book contains 16 thematic units with a selection of engaging topics that motivate learners to relate the reading to their own experiences. Three inviting reading passages in each unit, all adapted from authentic sources, allow students to explore the theme in depth. The original sources expose learners to a wide range of writing styles. Preview pages in every unit introduce new vocabulary and ask thought-provoking questions. Vocabulary-building activities improve students’ ability to deal with unfamiliar words, and recycle key vocabulary with challenging exercises and puzzles. Reading topics include superstitions, technology, memory, personality, the media, art, and humor.

Strategic Reading 1 Second Edition

Strategic Reading 2 Second Edition

Strategic Reading 3 First Edition

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *