دانلود ویرایش پنجم کتابهای Focus on Grammar

ویرایش پنجم مجموعه کتابهای Focus on Grammar همچنان از رویکرد موفق چهار مرحله‌ای خود استفاده می‌کند که به زبان‌آموز اجازه می‌دهد از درک مطلب به ارتباط در یک ساختار واضح و سازگار حرکت کنند. کتابهای Focus on Grammar با تمرکز بر آموزش موضوعی، پوشش گرامر جامع را با تمرین فراوان، مهارت‌های تفکر انتقادی و ارزیابی مداوم ترکیب می‌کند و به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با اطمینان، دقیق و روان در موقعیت‌های روزمره ارتباط برقرار کنند.

ویرایش پنجم همچنان یافته‌های زبان‌شناسی میدانی را در یادداشت‌های دستور زبان، نمودارها و فعالیت‌های تمرینی ترکیب می‌کند، در حالی که هرگز آنچه را که از نظر آموزشی صحیح و مفید است، از دست نمی‌دهد.

Focus on Grammar

Fifth Edition of Focus on Grammar continues to leverage its successful four-step approach that lets learners move from comprehension to communication within a clear and consistent structure. Centered on thematic instruction, Focus on Grammar combines comprehensive grammar coverage with abundant practice, critical thinking skills, and ongoing assessment, helping students communicate confidently, accurately, and fluently in everyday situations.

The Fifth Edition continues to incorporate the findings of corpus linguistics in grammar notes, charts, and practice activities, while never losing sight of what is pedagogically sound and useful.

New to This Edition

  • New and updated content showcases culturally relevant topics of interest to modern learners.
  • Updated grammar charts and redesigned grammar notes with clear, corpus-informed grammar explanations reflect real and natural language usage, allowing students to grasp the most important aspects of the grammar.
  • Expanded communicative activities encourage collaboration and application of target grammar in a variety of settings.
  • New unit-ending From Grammar to Writing section allows students to apply grammar in writing through structured tasks from pre-writing to editing.
  • New assessment tools, including course diagnostic tests, formative and summative assessments, and a flexible gradebook, are closely aligned with unit learning outcomes to inform instruction and measure progress.
  • FOG Go app for iPhone® and Android® lets students easily navigate Student Book audio clips on their phone or tablet.
  • Updated for the Fifth Edition, MyEnglishLab: Focus on Grammar offers students engaging practice and video grammar presentations anytime, anywhere with immediate feedback and remediation tasks to help promote accuracy.

*****

PDF Icon   نمونه فایل

*****

*****

هر سطح دربرگیرنده فایلهای زیر است:

Focus on Grammar Coursebook

Focus on Grammar Teacher Notes

Focus on Grammar Audio Files

Focus on Grammar Tests

Focus on Grammar Videos

Focus on Grammar Scripts+Key

****

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید