TKT teaching knowledge test

مطلب حاضر دربرگیرنده فایل های PDF و word آزمون TKT CLIL می باشد که در سال 2017 توسط بخش زبان دانشگاه کمبریج برگزار  شده است.

آزمون TKT CLIL 2017 در برگیرنده 80 آزمون بهمراه کلید می باشد.

دوره TKT همانطور که می دانید دوره ای بر اساس سیلابس آموزشی دانشگاه کمبریج می باشد که تیوری های تدریس و کاربرد های عملی این موارد را یه شما می آموزد.

University of Camridge ESOL Examinations, 2017. — 15 pages. Module TKT CLIL 80 questions with key
آزمون TKT CLIL 2017

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید