دانلود کتاب Teaching and Developing Reading Skills

Teaching and Developing Reading Skills

کتاب Teaching and Developing Reading Skills مناسب اساتیدی است که به دنبال تقویت مهارت درک مطلب فراگیران خود می باشند. با توجه به نظریه حال حاضر در حوزه دمهارت خواندن ، این کتاب به دنبال ازتقاء سطح تدریس این مهارت به طوری نظری و فراتر از روشهای تستی و درک مطلبی است.

This book is for anyone who wants to provide their learners with rich and rewarding reading experiences. Drawing on current reading theory, the book promotes the teaching of reading in a theoretically sound way, moving beyond a comprehension-testing approach to reading. The practical part of the book provides a collection of accessible, generic activities so that teachers can support and develop learners’ reading skills and strategies. Its scope is wide-ranging, from promoting reading and developing fluency, to exploiting digital sources, using learner-generated texts and assessing reading. Further activities support teachers develop excellence in the teaching of reading through guided reflection and action research.

Teaching and Developing Reading Skills PDF Book

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *