دانلود رایگان ویرایش دوم کتاب How Languages Work

How languages work

مطلب حاضر دربرگیرنده دانلود رایگان ویرایش دوم کتاب How Languages Work می باشد.چگونه زبانها کار می کنند؟ مقدمه ایی بر زبان و زبانشناسی نوشته کارول جنتی Carol Genetti انتشارات کمبریج

How Languages Work? An Introduction to language and Linguistics Second edition

Updated and expanded in its second edition, this book introduces language and linguistics –
presenting language in all its amazing complexity while systematically guiding you through the basics. You will emerge with an appreciation of the diversity of the world’s languages, as well as a deeper understanding of the structure of human language, the ways it is used, and its broader social and cultural context.

How Languages Work PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *